ALGEMENE VOORWAARDEN ?!WAT MEDIA V.O.F. – versie 2023.1
gevestigd te Weert
Gedeponeerd op 8 juni 2023 bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72532211

Artikel 1 – Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht of diensten worden verleend.

1.2 Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma ?!WAT Media V.O.F., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72532211, gevestigd te (6004AB) Weert, aan het adres Sint Mathiasstraat 7.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Opdrachtgever zich tegenover Opdrachtnemer verbindt om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

1.5 Product: mediaproducties in de breedste zin van het woord, vervaardigd in het kader van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot door Opdrachtnemer tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen, gedane aanbiedingen, concepten, ideeën, voorstellen, verstrekte ontwerpen, films, afbeeldingen, tekeningen, banners, folders, marketingplannen en strategieën.

1.6 Schriftelijk: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden/algemeen:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en leveringen alsmede op alle (aanvullende) Overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit Overeenkomsten, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede algemene voorwaarden worden verstaan – van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en binden derhalve Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer de voorwaarden van Opdrachtgever Schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien Partijen deze Schriftelijk zijn overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes en (aanvullende) Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen, offertes en (aanvullende) Overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

2.5 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

2.6 Rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen door Opdrachtgever niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtnemer. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

2.7 De Overeenkomst werkt slechts tussen Partijen. Een derde partij – direct of indirect verbonden aan Opdrachtgever – kan onder de Overeenkomst geen aanspraak geldend maken jegens Opdrachtnemer.

2.8 Ingeval dat een Overeenkomst wordt gesloten per e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel, dan heeft een dergelijke e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel dezelfde rechtsgeldigheid als een schriftelijke verklaring.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend ook al is in het aanbod een termijn voor aanvaarding gesteld. Alle te noemen prijzen zijn in euro (€ of EUR). Opdrachtnemer heeft het recht om druk- en schrijffouten alsmede andere fouten in de communicatie te herstellen.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven gegevens waarop Opdrachtnemer haar offerte of aanbieding baseert. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen hierop aan te passen.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer onder normale omstandigheden op basis van bij Opdrachtnemer bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, komt eerst tot stand na Schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer van de aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of op het moment dat Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.

4.2 Aanvullende afspraken en/of wijzigingen, door wie dan ook gedaan, zijn slechts bindend, indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 De Opdrachtgever is steeds verplicht Opdrachtnemer voor aanvang van de Overeenkomst volledig in te lichten over de gewenste kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer, indien dit na aanvaarding van de Overeenkomst blijkt, gerechtigd is de Overeenkomst uit te voeren zoals geoffreerd.

4.4 Indien Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Overeenkomst additionele wensen/opdrachten heeft, worden de daarmee gepaard gaande kosten gefactureerd bovenop het in de offerte of Overeenkomst afgesproken bedrag.

4.5 Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een personeelslid of vertegenwoordiger van Opdrachtnemer is alleen bindend voor zover de laatstgenoemde dit Schriftelijk heeft bevestigd.

4.6 Mondelinge afspraken binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover deze Schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer neemt door het aangaan van enige Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.

5.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.3 Indien er aanvullingen of wijzigingen worden afgesproken zoals bedoeld in artikel 4.2, dan zullen de kosten die daarmee gemoeid zijn door Opdrachtnemer als meerwerk afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.4 Als er sprake is van additionele werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 4.4, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die volgens de inschattingen van Opdrachtnemer nodig is om deze additionele werkzaamheden te verrichten.

5.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of zaken.

5.6 Het is Opdrachtnemer toegestaan om de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen overeen in hoeveel feedbackrondes de opdracht zal worden uitgevoerd. Indien op verzoek van Opdrachtgever meer feedbackrondes worden uitgevoerd, is Opdrachtgever hiervoor extra kosten verschuldigd die separaat als meerwerk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen een standaard uurtarief. Opdrachtgever dient eerst schriftelijk akkoord te geven op de kosten van dit meerwerk, alvorens Opdrachtnemer haar werkzaamheden in het kader van dit meerwerk zal uitvoeren.

Artikel 6 – Prijs en betaling

6.1 Alle door Opdrachtnemer in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, waaronder begrepen omzetbelasting (BTW), en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes aan consumenten vermelde prijzen zijn inclusief btw.

6.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.1, maar voor (af)levering van het Product dan wel uitvoering van de werkzaamheden zich prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld door veranderde wet- en regelgeving van de overheid of door enige andere omstandigheid waardoor grondslag van de berekening van Opdrachtnemer wijzigt, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te verhogen, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te beëindigen/ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever die handelt als consument gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na kennisgeving van de betreffende aanpassing tegen de datum waarop de aanpassing in werking treedt, tenzij Opdrachtnemer naar aanleiding daarvan de aangekondigde aanpassing alsnog intrekt in welk geval de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden voortduurt.

6.3 Indexering van de in de Overeenkomst genoemde prijzen/tarieven vindt jaarlijks op 1 januari plaats op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI), reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

6.4 Indien deelleveringen overeen zijn gekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om voor elke deellevering een factuur aan Opdrachtgever toe te sturen.

6.5 Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van Opdrachtnemer van 50% van de opdracht. Pas nadat de aanbetaling heeft plaatsgevonden, zal Opdrachtnemer aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht.

6.7 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Opdrachtnemer te worden ingediend; ingeval niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt, geldt de factuur als geaccepteerd.

6.8 Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven.

6.9 Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.

6.10 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling middels SEPA automatische incasso geschiedt. In dat geval vindt betaling plaats binnen 8 dagen na factuurdatum door automatische incasso op de bij Opdrachtnemer bekende bank- of girorekening, waarvoor Opdrachtgever Opdrachtnemer heeft gemachtigd. Opdrachtgever draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening. Indien door middel van de automatische incasso het aan Opdrachtnemer verschuldigde niet (volledig) is voldaan, dient Opdrachtgever onverwijld op andere wijze zorg voor betaling zorg te dragen.

6.11 Bij een stornering van de automatische incasso zoals bedoeld in artikel 6.10, worden naast de storneringskosten van EUR 4,95 ex Btw ook administratiekosten in rekeningen gebracht ad EUR 85,- exclusief Btw.

6.12 Indien Opdrachtgever met betaling van enige vordering jegens Opdrachtnemer in gebreke is, heeft Opdrachtnemer het recht de verdere uitvoering van alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is geschied. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

6.13 In geval van niet-tijdige betaling door Opdrachtgever van enig door hem in verband met de Overeenkomst verschuldigd bedrag is hij over dit bedrag tot aan de dag van algehele voldoening daarvan een (extra) vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand geldt, dit boven op de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Opdrachtgever die als consument handelt, is naast de vertragingsrente van 1,5% per maand ook de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

6.14 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt het volgende:

 • voor zover de Opdrachtgever handelt als consument, maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtnemer wordt voldaan;
 • voor zover de Opdrachtgever niet handelt als consument, maakt Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden als volgt worden vastgesteld:
 • over de eerste EUR 10.000,-: 15%;
 • over het meerdere tot EUR 25.000,-: 10%;
 • over het meerdere tot EUR 50.000,-: 5%;
 • met een minimum van EUR 260,-.

Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.15 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten, kosten en boetes en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit overeenkomst, die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien Opdrachtgever meedeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.

6.16 Ingeval van liquidatie, insolventie, aanvraag faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, bij Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Duur en einde overeenkomst

7.1 Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt dat een Overeenkomst voor onbepaalde tijd slechts kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

7.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel niet tussentijds worden opgezegd. Na ommekomst van de overeengekomen looptijd wordt de Overeenkomst automatisch en onder dezelfde voorwaarden en tegen betaling van de overeengekomen prijs/prijzen voortgezet voor een periode gelijk aan de initiële looptijd, tenzij de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden is opgezegd. In afwijking van het voorgaande geldt voor een Opdrachtgever die handelt als consument dat de Overeenkomst van rechtswege eindigt na afloop van de looptijd van de Overeenkomst.

7.3 Opdrachtnemer is – niet tegenstaande het elders in deze algemene voorwaarden geregelde – gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever – alsmede alle daarmee samenhangende overeenkomsten – met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in de volgende situaties:

 1. ten laste van Opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd en dit beslag is niet binnen zestig (60) dagen opgeheven;
 2. bij (aanvraag tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, toepassing van een schuldsaneringsregeling, ontbinding van Opdrachtgever of de aanbieding van een crediteurenakkoord door Opdrachtgever (althans er is sprake van vergelijkbare omstandigheden en rechtsfeiten onder toepasselijke buitenlandse rechtsstelsels);
 3. staking of feitelijke beëindiging van de bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever;
 4. indien er redenen zijn om aan te nemen dat Opdrachtgever te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst (en/of daarmee samenhangende overeenkomsten);
 5. Opdrachtgever verkeert in verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst (en/of daarmee samenhangende overeenkomsten);
 6. binnen Opdrachtgever doet zich een wijziging in zeggenschap voor waaronder wordt verstaan: de overdracht van de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap of wanneer de feitelijke zeggenschap binnen Opdrachtgever op grond van een overeenkomst bij een of meer derden komt te liggen.

7.4 Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden per datum beëindiging opeisbaar en dienen door Opdrachtgever terstond te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor alle per datum beëindiging openstaande facturen (ongeacht de vraag of de betalingstermijn is verstreken) en de verschenen rente en kosten (in overeenstemming met artikel 6).

7.5 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de reeds bestaande rechten van de Opdrachtnemer waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding alsmede de bepalingen in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden die de strekking hebben hun gelding te behouden na beëindiging van de overeenkomst.

7.6 Opdrachtnemer is in het geval van beëindiging niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Opdrachtgever. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt conform het bepaalde in artikel 11.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten, gebruik en licentie

8.1 Alle intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht op alle krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Producten, blijven te alle tijden eigendom van Opdrachtnemer. Dit ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging hiervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke en/of schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar gemaakt, verveelvoudigd in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikkingstellen, het verspreiden, het (na bewerking) integreren in netwerken van informatie, het kopiëren, gebruiken of aan derden getoond worden. Een en ander

8.2 Voor zover concepten, ideeën en voorstellen door Opdrachtgever worden aangeleverd of in opdracht van Opdrachtgever worden gebruikt verklaart Opdrachtgever uitdrukkelijk in bezit te zijn van alle benodigde (intellectuele eigendoms)rechten of licenties.

8.3 Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie tot het gebruik van het Product, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

8.4 Als in het kader van de opdracht gebruik wordt gemaakt van muziek welke beschermd is met intellectuele eigendomsrechten, dan dienen muziekrechten te worden betaald aan stichting Buma Stemra. Opdrachtnemer zal deze muziekrechten en daarmee samenhangende kosten factureren aan Opdrachtgever.

8.5 Indien Opdrachtnemer in de offerte of aanbieding kosten voor muziekrechten heeft opgenomen, gelden deze kosten als een indicatie. Het uiteindelijke bedrag aan kosten in het kader van muziekrechten kunnen hoger of lager uitvallen dan geoffreerd.

8.6 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst ofwel bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk is kenbaar gemaakt. Voor elk gebruik van het Product waarvoor geen toestemming is verleend, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtnemer. Deze boete bedraagt 200% van het bedrag dat Opdrachtnemer in de laatste 12 maanden voorafgaand aan dit gebruik aan Opdrachtgever heeft gefactureerd.

8.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

8.8 Opdrachtnemer heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 9 – Data en geheimhouding

9.1 Afhankelijk van de inhoud van de in de Overeenkomst overeengekomen diensten/werkzaamheden, registreert en bewaart Opdrachtnemer persoonsgegevens van Opdrachtgever. Door het verstrekken van de Opdracht aan Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van Opdrachtgever. Opdrachtnemer behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Opdrachtnemer.

9.2 Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Opdrachtnemer zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 1. voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
 2. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 3. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
 4. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

9.3 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is of kan worden.

9.4 Opdrachtnemer, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.5 Opdrachtgever erkent dat toegang tot en verspreiding van persoonlijke informatie van zichzelf of haar medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het belang van een juiste dienstverlening, noodzakelijk kan zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die daarmee samenhangen.

Artikel 10 – Reclame

10.1 De Producten worden – indien mogelijk – voor definitieve oplevering in concept toegestuurd aan Opdrachtgever. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden m.b.t. het Product dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen (acht) 8 dagen na de verzenddatum van het concept, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Na verloop van de termijn van (acht) 8 dagen wordt het Product als opgeleverd beschouwd. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

10.2 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

10.3 Een reclame geeft Opdrachtgever niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is beperkt. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder het begrip indirecte schade wordt in elk geval – maar niet-limitatief – verstaan: gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en stagnatieschade, gederfde winst of milieuschade.

11.2 Iedere aansprakelijkheid (voor directe en/of indirecte schade) – ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid – van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer verminderd met het door Opdrachtnemer te betalen eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer plaatsvindt – ongeacht de reden voor de non-uitkering – is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag aan netto factuurwaarde dat door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid en tijdig door Opdrachtgever is voldaan, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer nooit hoger is dan EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

11.3 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende ondergeschikten.

11.4 Alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en Opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één (1) jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

11.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle aanspraken van derden (waaronder begrepen aanspraken van werknemers van Opdrachtnemer uit hoofde van schending van de artikelen 7:611 en 7:658 BW) verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en schade die voor Opdrachtnemer kan ontstaan en die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever komt.

11.6 Opdrachtnemer bezit de juiste licenties om met een drone te mogen vliegen in de daarvoor bestemde en door overheid bepaalde zones. Mocht de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht verlangen om in een no-fly zone te vliegen, dan aanvaardt de Opdrachtgever de volledige aansprakelijkheid en vrijwaart Opdrachtnemer voor de daarbij komende boetes en schades.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot deze omstandigheden worden in ieder geval gerekend: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, gebrek aan grondstoffen, vervoersproblemen, oorlog, rellen, sabotage, overstromingen, verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, mislukte of tegenvallende oogst, brand, ex-of importverboden, en andere ongevallen en ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of bij diens opdrachtgevers en nationale rampen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan de COVID-19-pandemie en alle daarbij of daardoor getroffen maatregelen van (buitenlandse) lokale, regionale en landelijke overheden.

12.2 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen aan Opdrachtnemer, zelfs in geval van overmacht zoals in artikel 12.1 beschreven.

12.3 De Opdrachtgever kan, in het geval zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in artikel 12.1, welke bij het sluiten van de overeenkomst niet was te voorzien, tot 48 uur voor aanvang van een geplande opnamedag de opdracht annuleren. Opdrachtgever is in dat geval aan Opdrachtnemer verschuldigd de reeds gemaakte uren tegen normaal uurtarief en kosten. Wanneer de opdracht binnen deze 48 uur wordt geannuleerd, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 50% van het overeengekomen offertebedrag vermeerderd met eventuele additionele kosten verschuldigd.

12.4 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 12.1. als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet kan voldoen aan zijn verplichting richting Opdrachtgever, dan worden deze verplichtingen opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige zin bedoelde situatie meer dan twee (2) maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

12.5 Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen Partijen, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met offertes/aanbiedingen, deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de rechtbank in Nederland, arrondissement Limburg, locatie Roermond, en voor wat betreft vorderingen in kort geding aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond met dien verstande dat Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd is de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter. Indien de Opdrachtgever een consument betreft, zal Opdrachtnemer de zaak voorleggen aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Opdrachtgever is gevestigd.

Wil je: Een strakke route? Een goede indruk achterlaten? Klanten die terugkomen? Maximaal rendement? Een goed gevoel? Effectief jagen? Een partner die meedenkt? Druk dan op de knop…!

Sint Mathiasstraat 7 6004 AB Weert | +31 (0) 495 746100 | [email protected] | Bank: NL79 ABNA 0828462461 | KVK nr.: 72532211 | BTW nr.: NL859143685B01

Copyright ?!WAT Media | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacy beleid | Partners