Algemene bepalingen

Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ?!WAT media VOF, hierna te noemen “?!WAT media”, op alle door ?!WAT media gesloten overeenkomsten en op alle door ?!WAT media verrichte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen ?!WAT media en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.

Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door ?!WAT media schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan ?!WAT media werkzaamheden opdraagt (c.q. ?!WAT media verzoekt een offerte uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen).

Aanbiedingen en tarieven

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door ?!WAT media aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4. Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestemming en de oplage als bij de opdracht is overeengekomen. Bij gebreke van zodanige overeenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.

Artikel 5. Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. ?!WAT media is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.

Auteursrecht

Artikel 6. Het auteursrecht van alle door ?!WAT media vervaardigde producties, blijft eigendom van ?!WAT media. De door ?!WAT media ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van ?!WAT media en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door ?!WAT media bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

Aansprakelijkheid

Artikel 7. Indien de opdrachtgever een opdracht door ?!WAT media laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever ?!WAT media voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

Artikel 8. ?!WAT media is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.

Artikel 9. ?!WAT media is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.

Artikel 10. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 11. Voor zover ?!WAT media aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting voor drie maanden

Artikel 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.

Artikel 13. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; b. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systemen of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15. Onvermijdelijk het gestelde in artikel 6 behoudt ?!WAT media zich overigens de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. ?!WAT media is te allen tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch ?!WAT media nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.

Wijzigingen in een opdracht en correcties

Artikel 16. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is ?!WAT media tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan ?!WAT media door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl ?!WAT media reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

Artikel 17. Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke van dien is ?!WAT media slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door ?!WAT media aan derden minder betaalde kosten.

Artikel 18. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is ?!WAT media gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Levering

Artikel 19. Levertijden worden door ?!WAT media bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van ?!WAT media. In dat geval is de aansprakelijkheid van ?!WAT media beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.

Artikel 20. In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens ?!WAT media, is ?!WAT media gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaam heden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Betalingen

Artikel 21. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft ?!WAT media het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van ?!WAT media te worden voldaan binnen 21 (eenentwintig) kalenderdagen na dagtekening. Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan ?!WAT media een rente van 1,5 procent per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

Artikel 22. ?!WAT media is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 23. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en ?!WAT media andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is ?!WAT media bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 24. Indien een opdrachtgever door ?!WAT media te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij ?!WAT media opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 8 (Eigendomsvoorbehoud).

Artikel 25. Voorts is opdrachtgever gehouden ?!WAT media te vergoeden alle kosten, die ?!WAT media maakt ter incasso van de openstaande bedragen:

a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;
b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van € 150,-.;
c. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen
d. ?!WAT media hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door ?!WAT media zijn gemaakt.

Aldus opgetekend door: ?!WAT media

Wil je: Een strakke route? Een goede indruk achterlaten? Klanten die terugkomen? Maximaal rendement? Een goed gevoel? Effectief jagen? Een partner die meedenkt? Druk dan op de knop…!

Neem contact op

Sint Mathiasstraat 7 6004 AB Weert | +31 (0) 495 746100 | [email protected] | Bank: NL79 ABNA 0828462461 | KVK nr.: 72532211 | BTW nr.: NL859143685B01

Copyright ?!WAT Media | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacy beleid